Search This Blog

Tuesday, December 26, 2017

Vigilance team to find unlawful constructions..Kerala Municipality Act

നിയമവിരുദ്ധ നിർമ്മാണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിജിലൻസ്
നിയമവിരുദ്ധമായ കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും തടയുന്നതിനും റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുന്നതിനുമായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു വിജിലൻസ് സ്ക്വാഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്. (അദ്ധ്യായം 23 ചട്ടം 157).
ജില്ലയിൽ അധികാരാതിർത്തിയുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ റീജണൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, ജില്ലയിൽ അധികാരാതിർത്തിയുള്ള ടൗൺ & കണ്ട്രി പ്ലാനിങ് വകുപ്പിലെ ടൗൺ പ്ലാനറും, ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്നാണ് സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിക്കേണ്ടത്. വിജിലൻസ് സ്ക്വാഡ് കണ്ടുപിടിച്ച  അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ടും അവയ്ക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും സഹിതം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സർക്കാരിനയച്ച്കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.
സ്ക്വാഡിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സൈറ്റ് പരിശോധിക്കാനും രേഖകൾ പരിശോധിക്കാനും അധികാരമുണ്ട്.

Sunday, December 24, 2017

Legal issues of construction of boundary wall..Kerala Municipality Building Rules

*മതിലുകളില്ലാത്ത അതിർത്തികൾ*
*മതിൽക്കെട്ടുകൾ ഇല്ലാത്ത അതിർത്തികളാണ് ക്രിസ്തുമസ്.* ഉയർത്തിക്കെട്ടിയ മതിൽക്കെട്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ പരസ്പരം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സാഹോദര്യത്തിന്റെ അതിർത്തി വരമ്പുകൾ. പക്ഷേ ഇക്കാലത്ത് മനുഷ്യനിലും വലിയ മതിൽക്കെട്ടുകൾ ആണെങ്ങും.
*മതിൽ പണിയാനുള്ള നിയമമാണ് കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമാണച്ചട്ടം 96.* ഏതെങ്കിലും പൊതു തെരുവിലൂടെ ചേർന്ന് അതിരായി ഏതെങ്കിലും ഉയരത്തിലുള്ള മതിലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേലിയുടെ നിർമ്മാണം നടത്തണമെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറിയുടെ അനുവാദം വേണം. പുനർനിർമ്മാണം ആണെങ്കിലും അനുവാദം വാങ്ങണമെന്നാണ് നിയമം. അതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ്,  വാതിൽ എന്നിവ സമീപത്തുള്ള പറമ്പിലേക്കോ റോഡിലേക്കോ തുറക്കാവുന്നതോ
തള്ളിനൽക്കുന്നതോ ആകരുത്.

Saturday, December 23, 2017

No Constructions within 3 m from highways and declared roads of municipality

മൂന്നുമീറ്റർ മുന്നിൽ കാണണം

കെട്ടിടനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അതിർവരമ്പുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് കേരള മുൻസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിടനിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ. ദേശീയ ഹൈവേകളോടും സംസ്ഥാന ഹൈവേകളും അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റു റോഡുകളോടു ചേർന്നുള്ള പ്ലോട്ട് അതിരിന്റെ മൂന്നു മീറ്ററിനുള്ളിൽ ഒരാളും ചുറ്റുമതിൽ ഒഴികയുള്ള യാതൊരു കെട്ടിടവും നിർമിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. (ചട്ടം 26).

എന്നാൽ 3 മീറ്ററിനുള്ളിൽ തെരുവിൽ നിന്നും ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാർഗ്ഗം ആയി തുറന്ന റാമ്പുകളൊ പടിക്കെട്ടുകളോ അനുവദിക്കാം. 75 സെന്റീമീറ്റർ കവിയാത്ത കോർണിസ് മേൽക്കൂരയോ കാലാവസ്ഥ മറയോ 3 മീറ്ററിനുള്ളിൽ ആണെങ്കിലും അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇതിനുവിരുദ്ധമായ നിർമാണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിച്ചുകളയലോ ചെയ്യാൻ സെക്രട്ടറിക്ക് അധികാരമുണ്ട്.

Permission for digging well.. to be obtained from local body

കിണറ് കുഴിക്കാനും അനുവാദം വേണം
സ്വന്തം പറമ്പല്ലേ, സ്വന്തം പണം ഉപയോഗിച്ചല്ലേ കുഴിക്കുന്നത് എന്നുകരുതി കിണറു കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വക സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ. കാര്യം തിരക്കിയപ്പോൾ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പുതിയ കിണറുകൾ കുഴിക്കുന്നതിന് പെർമിറ്റ് അനിവാര്യമാണ്. (ചട്ടം 103). കിണർ കുഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സൈറ്റ് പ്ലാനിനും ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന പ്രമാണതോടും ഒപ്പം നിർദ്ദിഷ്ട അനുബന്ധം പ്രകാരമുള്ള ഒരു അപേക്ഷ മുനിസിപ്പാലിറ്റിസെക്രട്ടറിക്ക് സമർപ്പിക്കണം. സൈറ്റ് പ്ലാനിൽ കിണറിന്റെ സ്ഥാനവും അളവുകളും കിണറിൽ നിന്നും 7.5 മീറ്റർ വ്യാസാർദ്ധത്തിനുള്ളിൽ നിലവിലുള്ളതും നിർദേശവുമായി കെട്ടിടങ്ങളും അവയുടെ ഘടനകളും കാണിക്കേണ്ടതാണ്.
അതിരുകളിൽ നിന്ന്1.50 മീറ്റർ അകലം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യ ഉപഭോഗത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി യുള്ള ജലവിതരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള കിണറിൽ നിന്ന് 7.5 മീറ്റർ വ്യാസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ളോട്ട് അതിർത്തികളിൽ നിന്നും 1.20 ദൂരത്തിനുള്ളിൽ മാലിന്യക്കുഴി, സെപ്റ്റിട്ടാങ്ക് തുടങ്ങിയവ അനുവദിക്കുകയോ നിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല.  കിണർ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

Sunday, December 17, 2017

Wetland act .. orders to allow construction of residential buildings

സർക്കാർ ഭവന പദ്ധതികളിൽ , വീടുവെക്കാൻ വേറെ സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ , പാടത്ത്
വീട് വെക്കാൻ അനുമതി ......
----------------------------------------
നെൽവയൽ തണ്ണീർതട സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപെട്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ( നിലം , പാടം , നെൽവയൽ , തണ്ണീർതടം , വെററ് ലാന്റ് , തുടങ്ങിയ തത്തുല്ല്യപദങ്ങളാൽ റവന്യു രേഖകളിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളവ ) സർക്കാരിന്റെ ഭവന പദ്ധതികളിൽ സഹായം ലഭിച്ചവർക്കും മറ്റു പാവപ്പെട്ടവർക്കും വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകാൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് അധികാരം നൽകിക്കൊണ്ട് ചീഫ് സെക്കൂട്ടറി സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു . ( നമ്പർ . 1858832 / RA 1 / 2017 / തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് , 6.12.2017 ) .

സർക്കാരിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതിയായ "ലൈഫി" ന്റെ ഭാഗമായ എല്ലാ പാർപ്പിട പദ്ധതികളനുസരിച്ചും വീട് വെക്കാൻ സഹായം ലഭിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും . ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ വീടുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് കെട്ടിട നമ്പറും തദ്ദേശ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർ പുതിയ സർക്കുലർ പ്രകാരം നൽകേണ്ടതാണ് . ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്പരോട് കൂടിയ പഴയ കെട്ടിടം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നിർമാണാനുമതി നൽകാനും , നവീകരണം നടത്താനും സെക്രട്ടറിമാരെ സർക്കുലറിലൂടെ സർക്കാർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . മററു ഗാർഹിക വാണിജ്യ കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷകളിൽ 22.12.2016 ലെ 994733 / RA 1 / 2016 / തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സർക്കുലർ പ്രകാരം സെക്രട്ടറിമാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇപ്പോൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൻമേൽ ഒരു മാസത്തിനകം തീർപ്പ് കൽപിക്കണമെന്നും
സംശയലേശമന്യെ ഇന്നിറങ്ങിയ സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് .

സെക്രട്ടറിമാരും ജനപ്രതിനിധികളും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം . ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം ഉപയോഗിക്കാതെ അപേക്ഷകരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം For the People എന്ന സൈറ്റിൽ പരാതിപ്പെടാം . അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള പരാതിപ്പെട്ടിയിൽ എഴുതി ഇടാവുന്നതുമാണ് . പരാതി ശരിയെങ്കിൽ കൃത്യവിലോപം കാണിച്ചവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുന്നതാണ് . നിരാലംബർക്ക് തണലായി സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ട് .

        ഡോ: കെ.ടി. ജലീൽ
( കേരള തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി )

Friday, December 15, 2017

what is Writ Petition

*കൽപ്പന സർക്കാരിനോടും ആകാമോ?*
ആജ്ഞാരൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നതാണ് കല്പന. സാധാരണ ഇത്തരം കൽപ്പന ഉത്തരവുകൾ ഉറക്കുന്നത് സർക്കാരാണ്. പക്ഷേ സർക്കാരിനോടും വേണമെങ്കിൽ ഇത്തരം കൽപ്പനകൾ സുപ്രീംകോടതിക്കും  ഹൈക്കോടതികൾക്കും ഇറക്കാം. *അതിനാണ് റിട്ട് എന്നു പറയുന്നത്.*
*മൗലികാവകാശങ്ങൾനിഷേധിക്കുമ്പോളും സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അധികാരകേന്ദ്രങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോളും* വ്യക്തികൾക്ക് ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്യാം. എന്ത് അധികാരത്തിൽ അപ്രകാരം ചെയ്തു എന്നു ചോദിക്കുന്ന *ക്വോ വാറണ്ടൊ റിട്ട്,* ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന *മാൻഡമസ് റിട്ട്,* കീഴിലുള്ള അധികാരകേന്ദ്രങ്ങൾ ചെയ്ത നിയമവിരുദ്ധ നടപടികൾ റദ്ദുചെയ്യുന്ന *സെർഷ്യോറാറി റിട്ട്,* അന്യായമായി തടങ്കലിൽ വച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ഉത്തരവിടുന്ന *ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ട്,* ഇല്ലാത്ത അധികാരം വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്കീഴ് അധികാരികളെ തടയുന്ന *പ്രോഹിബിഷൻ റിട്ട്* എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള അഞ്ചുതരം റിട്ട് ഹർജികൾ.

Wednesday, December 13, 2017

Cancellation of settlement deeds... Senior Citizens

--എഴുതിക്കൊടുത്ത ആധാരങ്ങളും റദ്ദാക്കാം--

മുതിർന്നവർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ജീവനാംശവും ക്ഷേമവും നൽകാനുള്ള നിയമം അവർക്ക് പ്രതിമാസം ചെലവിനുള്ള തുകയും, ഭക്ഷണം വസ്ത്രം മരുന്ന് പാർപ്പിടം എന്നിവയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് പുറമേ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 23 പ്രകാരം *കേരളത്തിൽ ഈ നിയമം നടപ്പിലായ 24-9-2008 നുശേഷം* നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില വസ്തു പാടുകളും ആവശ്യമെങ്കിൽ ട്രൈബ്യൂണലിന് അസാധുവാക്കാം. തങ്ങളെ *പരിപാലിക്കുകയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരികയും ചെയ്യണം എന്ന നിബന്ധനയോടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടദാന ആധാരങ്ങളും മറ്റ് ആധാരങ്ങളും* അതിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാതെ വരുന്നപക്ഷം റദ്ദാക്കുന്നതിന് ട്രൈബ്യൂണൽ മുമ്പാകെ അപേക്ഷ നൽകാം.

Monday, December 4, 2017

Mere fact that a person is made accused in a crime not a disqualification

The Kerala High Court has held that the mere fact that a person is made an accused in a crime is not a disqualification by itself. 
WPC 30661/2015 Judgment dated 25.10.2017