Search This Blog

Friday, October 25, 2013

A new law to protect the privacy of women by Kerala Legislature. സ്ത്രീയുടെ സ്വകാര്യതയും മാന്യതയും സംരക്ഷണ നിയമം 2013

സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ അറിയാൻ .......

പുതിയ നിയമം- വീണ്ടും 
ഒരു സ്ത്രീക്ക് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന എസ് എം എസ് അയച്ചാൽ അത് വിവരസാങ്കേതിക നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഫോട്ടോ എടുത്താൽ കേരള പോലീസ് നിയമപ്രകാരവും കേസെടുക്കാം. ഇത്തരം കുറ്റങ്ങളെല്ലാം താരതമേ്യന ശിക്ഷ കുറവ് ലഭിക്കുന്നതും, പരമ്പരാഗതമായ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും, നേരിടുന്ന ഒരു കേസനേ്വഷണവുമാണ് നിലവിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ് സ്ത്രീയുടെ സ്വകാര്യതയും മാന്യതയും സംരക്ഷണ നിയമം 2013 എന്ന പേരിൽ പുതിയ ബില്ലിന് കേരള നിയമസഭ രൂപം നൽകിയത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുതിയ നിയമം തന്നെ.

ഫോൺ വിളിയും എസ് എം എസും ശിക്ഷ 7 വർഷം തടവ്

സ്വകാര്യതയ്ക്ക് തടസ്സം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എസ് എം എസ് അയക്കുന്നതും, ഫോൺ വിളിക്കുന്നതും, ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് സ്ത്രീയുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്കും മാന്യതയ്ക്കുമെതിതെരെയുള്ള കുറ്റ്യകൃത്യമാണ്.

നടത്തിപ്പുകാരുടെ പങ്ക്

ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ സ്ത്രീയുടെ മാന്യതയ്ക്കും സ്വകാര്യതയ്ക്കും എതിരായ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നടന്നാൽ എന്തു ചെയ്യും? പഴയ പോലെ അത് ഇനി ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ നോക്കണ്ട. നോക്കിയാൽ സ്ഥലത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരനുമുണ്ട് ശിക്ഷ - മൂന്ന് മാസം തടവ്. അത് സ്‌കൂളാണെങ്കിലും കോളേജാണെങ്കിലും, സൈബർ കഫെയാണെങ്കിൽ പോലും ശിക്ഷ ലഭിക്കും. ഇനി പൊതുവാഹനങ്ങളിൽ നടന്നുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളാണെങ്കിൽ, ധൈര്യമായി സ്ത്രീക്ക് എതിർക്കാം- കാരണം അവിടെയും അവളുടെ സംരക്ഷണച്ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് അടിയന്തര നടപടികളെടുക്കാൻ വാഹനത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

Thursday, October 24, 2013

ILLEGAL MONEY LENDING AND ISSUES IN KERALA - ARTICLE.

]en-i-bn s]menª Pohn-X-§Ä

tIc-f-¯n Bbn-c-¡-W-¡n\v Bfp-I-fmWv kz-Im-cy ]W-an-S-]m-Sp-Im-cpsS AanX ]eni Xm§m-\m-ImsX,  Pohn-¡p¶ ih-i-co-c-§-fmbn tIgp-¶-Xv. Znhk h«n (Zn-hkw {]Xn ]eni IW-¡m-¡p-¶-Xv), aWn-¡qÀ h«n (a-Wn-¡qÀ A\p-k-cn¨v ]eni), aoäÀ h«n, Iµp h«n, X­Â... C§s\ t]mIp¶p ]en-i-¡W-¡nsâ \ma-t[-b-§Ä.  1958 se aWn sesâÀkv \nb-a-{]-Im-c-amWv tIc-f-¯n kz-Im-cy ]W-an-S-]mSn\v ssek³kv \ÂIp-¶Xpw \nb-{´-W-§Ä GÀs¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶-Xpw. ssek³kn-ÃmsX ]en-ibv¡v ]Ww \ÂIp-¶Xpw AwKo-IrX _m¦p-IÄ hm§p-¶-Xn--s\-¡mÄ c­p iX-am-\-¯n-e-[nIw ]eni hm§p-¶Xpw {Inan-\ Ipä-am-Wv. F¶m AX-ym-h-iy L«-¯n ]Ww e`-n-¡p-¶-Xn\v _m¦v Bh-i-y-s¸-Sp¶ tcJ-IÄ lmP-cm-¡m³ km[n-¡m-¯-hÀ¡v C§s\ e`-n-¡p¶ ]Ww ]e L«-¯nepw Hgn-hm-¡m-\p-am-Ip-¶n-Ã.

IY-b-Ã, PohnXw
acnb tPmk^v AX-ym-h-iyw hnZ-ym-`-ym-k-apÅ kv{Xobm-Wv. a¡-fpsS hnZ-ym-`-ymkw GXm­v ]qÀ¯n-bm-b-t¸mÄ, apgp-h³ ka-bhpw `À¯m-hnsâ _nkn-\Êv Imc-y-§Ä t\m¡p-¶-Xn\v Ahcpw kabw Is­-¯n. \à \ne-bn \S-¡p¶ _nkn-\-Êv. c­p Imdpw \à hoSpw FÃm kuI-c-y-hp-ap-­v. kÀ¡mÀ Øm]-\-amb sI Fkv F^v C bn aq¶p \mev Nn«n-Ifpw IrX-ambn AS-bv¡p-¶p. henb XpI \nt£-]n-¡p¶ _nkn-\-Êm-Wv; AXn\p X¡ em`-hp-ap-­m-Ipw. A{]-Xo-£n-X-ambn Nne _nÃp-I-fn SmIvkv kw_-Ô-amb {]iv\§Ä ImcWw XpI amdn-sb-Sp-¡p-¶-Xn\v Ime-Xm-akw h¶p. Nn«n hnfn-s¨-Sp-¡m-sa¶p Icp-Xn-b-t¸mÄ c­v kÀ¡mÀ DtZ-ym-K-Ø-cpsS Pmayw thWw, AsÃ-¦n hoSnsâ B[mcw CuSmbn \ÂI-Ww, AXv HmhÀ {Um^väv e`n-¡p-¶-Xn-\mbn _m¦n h¨n-cn-¡p-I-bp-am-Wv.

A¸w AIse 50 skâv Øew hm§n-bn-«Xv hn¡m³ Btem-Nn-s¨-¦nepw s]s«¶v hn¡p-t¼mÄ hne e`n-¡m-¯-Xp-Im-cWw AXpw ths­¶p h¨p. _n amdm³ ]ns¶bpw Xmakw h¶p. a¡-fpsS D¶-X-hn-Z-ym-`-ym-k-apÄs¸-sS-bpÅ Nne-Im-c-y-§Ä¡mbn amän-h¨ ]W-amWv Cu In«m-\pÅ _nÃnsâ t{]mP-IvSn \nt£-]n-¨-Xv. A§-s\-bn-cns¡ ]Ån-bn h¨v ]cn-N-b-s¸« HcmÄ ]en-ibv¡v ]Ww ISw \ÂIp¶ asäm-cm-fnsâ hnh-c-§Ä \ÂIn. `À¯m-hnsâ hnjaw a\-Ên-em-¡nb acnb tPmk^v asäm-¶p-am-tem-Nn-¨n-Ã. DSs\ Abmsf t]mbn I­p. ]nsä Znhkw Xs¶ XpI \ÂIm-sa¶v AhÀ k½-Xn-¨p. GXm\pw _vfm¦v sN¡p-I-fpw, H¸n« _vfm¦v ap{Z-]-{Xhpw, 50 skâv Øe-¯nsâ B[m-c-¯nsâ t^mt«m-Ìmäp tIm¸nbpw am{Xw aXn-sb¶v AhÀ ]d-ªp. Bh-i-y-s¸« apgp-h³ XpIbpw AhÀ \ÂIn.
amkm-amkw ]eni \ÂI-Ww, \qdv cq]bv¡v 10 cq] sh¨mWv ]eni IW-¡m-¡p-¶-Xv. DSs\ Xs¶ _nÃv amdp-sa¶v Dd-¸m-bn-cp¶ ImcWw thKw ISw XoÀ¡m-sa¶p acnb Icp-Xn. _nÃn ho­pw SmIvkv kw_-Ô-amb DS-¡p-IÄ, _nÃv ]mkm-t¡­ DtZ-ymKس \o­ A-h-[n-bnÂ... A§s\ ]e Imc-W-§-fm _nÃv ]mkm-Ip-¶Xv \o­p t]mbn. At¸m-tg¡pw ASp¯  t{]mP-IvSnsâ ]Wn XpS-§m-dm-bn, ho­pw ]Ww Bh-i-y-am-bn. acnb tPmk^v XfÀ¶p. ]eni Xncn-¨-Shv apS¡w h¶-t¸mÄ, Hcp cPn-kvt{SÀUv t\m«okv e`n-¨pþ X§-fpsS 50 skâv Øew hn¸-\-bv¡mbn IcmÀ Fgp-Xn-bn-cp-¶p-sh-¶pw, AXv F{Xbpw thKw Xodv \S-¯n-s¡m-Sp-¯n-sæn tImS-Xn-bn tIkv B¡p-sa-¶p-amWv t\m«o-kv. t\m¡n-b-t¸mÄ A¶v H¸n«p sImSp¯ _vfm¦v ap{Z-¸-{X-¯n \nÊmc hnebv¡v Hcp hn¸-\-¡-cmÀ D­m-¡n-b-Xnsâ tIm¸nbpw I­p. Ae-dn-¡-cªv ]eni CS-]m-Sp-Im-cs\ t^mWn hnf-¨-t¸mÄ AbmÄ ]nsä-Zn-hkw ho«n NÀ¨-bv¡mbn hcm-sa-t¶-äp. ]nsä Znhkw IqsS asäm-cm-fp-ambn AbmÄ h¶p.-]Ww \ÂIn-bXv h³tXm-¡p-I-fm-sW¶pw AhÀ¡v ]eni \ÂIn-bn-sÃ-¦n _p²n-ap-«m-Ip-sa¶pw hni-Zo-I-cn-¨p. apS¡p ]eni IqSn Iq«n-h-¶-t¸mÄ hm§n-b-Xn-t\m-S-Sp¯ XpI ho­pw h¶p. HSp-hn ho«n _l-f-ambn, AbÂhm-kn-IÄ {i²n¨p XpS-§n. HSp-hn t]mÀ¨n InS-¡p¶ 9 e£w cq]-bpsS ImÀ AhÀ¡v sImSp-¯m hym-P-ambn D­m-¡nb hn¸-\-¡-cmÀ Xncn-sI-X-cm-sa-¶m-bn. AhÀ Imdp-ambn t]mbn, Icm-sdm«p XncnsI \ÂIn-b-Xp-an-Ã. DSs\ Xs¶ `mc-ybpw `À¯mhpw IqSn t]meokv tkä-j-\n-se¯n ]cmXn \ÂIn. t]meokv c­p Iq«-scbpw hnfn-¸-¨p. ]Ww XncnsI \ÂIm³ Ime-Xm-akw \ÂIm-sa-¶pw, ImÀ X§-fpsS ssIh-i-an-söpw FXnÀI-£n-IÄ ]d-ªp. t]meokv \S-]Sn AhnsS XoÀ¶p. ]ns¶ t\cn«v tImS-Xn-bn lÀPn \ÂIn, tImSXn t]meo-kn-t\mSv At\-z-j-W-¯n\v D¯-c-hn-«p. At-\-z-jWw \S-¯nb t]meokv tIkv hkvXp-X-IÄ sXän-²-cn¨v D­m-b-Xm-sW¶v ImWn¨v XÅn, tImS-Xn-bn d^À dnt¸mÀ«v \ÂIn.

]eni \ÂI-W-sa-¶m-h-i-y-a-s¸«v ho­pw `oj-Wn, shfp-¸n\v ka-b¯v hoSn\p ap¶n A]-cn-Nn-XÀ Ønc-ambn XSÊw sN¿p-¶p. ]Ån-bn t]mepw t]mIm³ BIp-¶n-Ã. BsI XIÀ¶n-cns¡ Hcp sN¡v aS-§n-b-Xmbn ImWn¨v h¡o t\m«okv In«n. t\m¡n-b-t¸mÄ \ÂIn-bn-cp¶ _vfm¦v sN¡p-I-fn H¶v `oa-amb XpI ImW¨v Hcp ]cn-N-b-hp-an-Ãm¯ HcmÄ Xangv \m«nse GtXm Hcp _m¦n aS-§n-b-Xmbn Btcm-]-Ww. A[nIw \mÄ Ign-ªn-Ã, Xangv \mSv tImS-Xn-bn \n¶pw ka³kv. sXm«-Sp¯ Znhkw ImkÀtImSv Hcp _m¦n sN¡v aS-§n-sb¶v ImWn¨v atäsXm Hcm-fpsS h¡o t\m«o-kv. C\n Chn-sS-sbm-s¡ t]mbn c­v BfpsS Pmayw FSp-¡-W-sa¶v At\-z-j-W-¯n a\-Ên-em-bn. BsI XIÀ¶ acnb tPmk-^n\v PohnXw Xs¶ aSp-¯p. CXn-\nsb HmhÀ {Um^väv C\-¯nÂ, hoSn\pw _m¦n \n¶pw skI-yq-cn-ssä-tk-j³ \nb-a-{]-Imcw P]vXn t\m«o-kv. Cu IpSpw-_-¯nsâ Imc-y-sa-´m-Ip-sa¶v C\n Imew sXfn-bn-¡pw. CXv Hä-s¸« kw`-h-a-Ã, ]en-i-bn s]men-bp¶ C¯cw Pohn-X- IY-IÄ C\n-bp-ap-­v.

ho­pw ]pXn-sbmcp \nbaw
-1958 apX Xs¶ kz-Im-cy ]W-an-S-]mSv \nb-{´n¡m³ \nb-a-ap-s­-¦nepw acnb tPmk-^ns\ t]mepÅ Bfp-I-fpsS IY kÀ¡m-cns\ ]pXn-sbmcp \nb-a-ap-­m-¡m³ t{]cn-¸n-¨p. 2012 BKkvXv amkw tIcf kÀ¡mÀ AanX ]eni CuSm-¡p-¶-Xn-s\-Xnsc kÀ¡mÀ HmÀUn-\³kv Cd-¡n. AanX ]eni CuSm-¡Â \ntcm-[\ \nbaw 2012 AXnsâ AX-ym-h-iyw ]cn-K-Wn¨v \nb-a-k` kt½-f-\-an-Ãm-Xn-cp-¶n-«p-IqSn HmÀUn-\³kv cq]-¯n ]pd-¯n-d-§n. Znhk h«n, aWn-¡qÀ h«n, Iµp-h-«n, aoäÀ h«n, X­Â ]eni Ch-sbs¡ \nb-a-hn-cp-²-am-sW¶ coXn-bn \nÀÆ-N-\-§Ä h¶p. ]en-ibpw ]Whpw Bh-i-y-s¸«v AIm-c-W-ambn ie-y-s¸-Sp-¯p-¶Xpw ie-y-s¸-Sp-¯p-¶-Xn\v t{]cn-¸n-¡p-¶Xpw 3 hÀjw XShpw 50000 cq] ]ngbpw in£ e`n-¡p¶XmWv ]pXnb \nb-aw.

bYmÀ° hmbv]m XpI tImS-Xn-bn sI«n-hbv¡mw
IS-¡m-c\v bYmÀ° hmbv]mXpI \nb-a-{]-Im-c-apÅ ]en-i-bpw tImS-Xn-bn sI«n-h-¨v, ]W-an-S-]m-Sn-te¡v apgp-h-\mtbm `mKo-I-amtbm Cu XpI CuSm-¡n, A\-ym-b-ambn ssIh-i-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p¶ `qantbm aäv hkvXp-¡tfm XncnsI ssIhiw \ÂI-W-sa¶v lÀPn-bn Bh-i-y-s¸-Smw. C¯cw lÀPn-I-fn tImSXn 15 Znh-k-¯n-\Iw FXnÀI-£n-tbmSv adp-]Sn ]d-bm³ Bh-i-y-s¸-Spw. Aan-X-ambn \ÂIn Ignª ]eni apX-en-te¡v tNÀ¯Xmbn ]cn-K-Wn-¡m-\pw tImS-Xn-bn At]£ \ÂImw.

Bß-l-X-y¡v t{]cn-¸n-¨p-sh¶ Ipäw
IS-_m-[-yX aqew hmbv]-sb-Sp¯bmtfm IpSpw-_mw-K-§-fm-sc-¦n-eptam Bß-l-Xy sNbvXm Â, AXn\p ap¼v ]Ww XncnsI e`n-¡p-¶-Xn-te¡v ie-y-s¸-Sp-¯Â D­m-bn-cp-¶p-sh¶v ]cm-Xn-bp-s­-¦nÂ, hmbv] \ÂInb BÄ (adn-s¨mcp sXfn-hp-­m-bn-sÃ-¦nÂ) Bß-l-Xym t{]c-W-¡p-ä-¯n\v in£n-¡-s¸-Smw.

AanX ]eni \nb-{´n-¡m³ tIcf t]meo-knsâ kÀ¡p-edpw
A\-ymb ]en-ibv¡v  ]Ww \ÂIp-¶-hsc \nb-{´n-¡m³ C´-y³ in£m \nb-a-¯nsâ Xs¶ ]e hIp-¸p-Ifpw tNÀ¯v tIkv FSp-¡-W-sa¶v tIcf t]meokv BØm-\¯p \n¶p Xs¶ kÀ¡p-eÀ cq]-¯n D¯-c-hp-I-fp-­v. hmbv]bv¡v CuSmbn _vfm¦v sN¡p-IÄ, H¸n« t]¸-dp-IÄ, B[m-c-§Ä apX-em-bh hm§n hbv¡p-¶Xv Ipä-I-c-am-Wv. _vfm¦v sN¡p-Ifpw ap{Z-]-{X-§fpw ImWn¨v ]Ww XncnsI \ÂIm³ \nÀ_-Ôn-¡p-¶hÀs¡-Xnsc hym-P-tcJbp­m-¡nb-Xn\v C´-y³ in£m \nb-a-{]-Im-cw (sF ]n kn 471) tIsk-Sp-¡mw.
         hmbv]m XpI XncnsI AS-¡m³ BIn-söv Adnªp sIm­p Xs¶ sN¡p-I-Ifpw _vfm¦v t]¸-dp-Ifpw Ic-Ø-am¡n ]n¶oSv AXn Fgp-Xn-t¨À¡p¶Xv h©-\-tbm-Sp-Iq-Sn-bpÅ hym-P-tc-J-bp-­m-¡p¶ 7 hÀjw hsc XShv e`n-¡m-hp¶ Ipä-ambn IW-¡m-¡mw. (sF ]n kn 420,468). aäm-sc-sb¦nepw D]-tbm-Kn¨v sN¡v _m¦n {]kâv sNbvXv ]Ww XncnsI CuSm-¡m³ {ian-¡p-¶Xpw Ipä-I-c-am-Wv. ISw hm§nb Bsf NXn sN¿-W-sa¶ hnNm-c-t¯msS DbÀ¶ XpI Fgp-Xn-t¨À¯v, bYmÀ BÄ Fgp-Xn-bmbn ImWn¨v tcJ-I-I-fp-­m-¡p-¶Xpw Ipä-amWv.
         ]en-itbm ]Wtam XncnsI e`n-¡m³ _vfm¦v ]{X-§fn Fgp-Xn-t¨À¯ tcJ-IÄ D]-tbm-Kn¨v `oj-Wn-bn-eqsS ]Ww XncnsI hm§p-¶Xv 10- hÀjw XShv e`n-¡m-hp¶ Ipä-am-Wv. (sF ]n kn 384,389). ]Ww XncnsI e`n-¡p-¶-Xn\v tcJ-Itfm, hml-\-§-tfm, hkvXp-¡tfm FSp-¯p-sIm­p t]mIp-¶Xv tamj-W-apÄs¸-sS-bpÅ Ipä-Ir-X-§-fpsS ]«n-I-bn s]Spw. AXv `oj-Wn-bn-eq-sSbpw A{I-a-¯n-eq-sS-bp-amWv sIm­p-t]m-Ip-¶-sX-¦n 10 hÀjw hsc XShp e`n-¡p¶ Ipä-ambn tIsk-Sp-¡mw. (sF ]n kn 392). At©m AXn-e-[n-Itam Bfp-IÄ tNÀ¶mWv CXv sN¿p-¶-sX-¦n Poh-]-c-y´w XShv hsc e`n-¡m-hp¶ Ipähpw (sF ]n kn 395) t]meo-kv NmÀÖv sN¿-W-sa-¶mWv D¯-c-hv. Ønc-ambn C¯cw Ipä-Ir-X-y-§Ä sN¿p-¶sc thW-sa-¦n Kp­m enÌnepw DÄs¸-Sp-¯mw.

]cm-Xnbpw t]meokpw ]ns¶ d^À dnt¸mÀ«pw
t]meo-kn ]cmXn \ÂIn-bn«pw ^e-ap-­m-bn-sÃ-¦n aPn-kvt{Säv tImS-Xn-bn lÀPn \ÂIWw. ]cm-Xn-bn Ig-¼p-s­-¦n tIkv At\-z-jn-¡m³ tImS-Xn¡v t]meo-kn\v D¯-chv \ÂImw. F¶m  tImS-Xn-bn \n¶v Ab¨p In«p¶ ]cm-Xn-I-fn t]meokv F^v sF BÀ CSp-sa-¦nepw C¯cw tIkp-I-fn At\-z-jWw an¡-hmdpw Ah-km\w sNs¶-¯p-¶Xv Hcp d^À dnt¸mÀ«n-em-bn-cn-¡pw. (At\-z-j-W-¯n Ipä-Ir-Xyw H¶pw shfn-hm-bn-«nà F¶ dnt¸mÀ«v ).  d^À dnt¸mÀ«v \ÂIp¶ apdbv¡v AXv ]cm-Xn-¡m-cs\bpw Adn-bn-¨v cioXv  ssI¸-ä-W-sa-¶mWv \nb-aw. (Nne tÌj-\p-I-fn BZ-y-L-«-¯n hmZn-bpsS samgn FSp-¡p-t¼mÄ Xs¶ d^À dnt¸mÀ«v ssI¸-äp¶ cio-Xnbpw H¸n-Sp-hn-¡p¶ ]Wn-bp-ap-s­¶pw t]meo-knse Xs¶ kqlr-¯p-¡Ä kz-Im-c-y-ambn k½-Xn-¡p-¶p-ap­v.) ]ns¶ thW-sa-¦n ]cm-Xn-¡m-c³ ho­pw tImS-Xnsb kao-]n¨v tImSXn t\cn«v tIkv Avt\-z-jn-¡-Ww. ]¨-bmbn ]d-ªmÂ, tImS-Xn-bn \n¶v t^mÀthÀUv sNbvXv e`n-¡p¶ tIkp-IÄ ]et¸mgpw t]meokv Hcp ]pÑ-a-t\m-`m-h-¯n-emWv ImWp-¶-Xv. DS-\-Sn F^v sF BÀ CtS­n hcp-¶-Xpw, t\cn«v t]meo-kn\v tIskSp-¡p-t¼mÄ D­m-Ip¶ kzm-X-{´yw CÃm-¯-Xp-sam-s¡-bmImw Imc-Ww. F¶m bYmÀ°-¯n AXv HutZ-ym-KnI Xe-¯n-epÅ henb hogvN-bm-sW-¶pw, ]cm-Xn-¡m-c³ Cd-§n-¸p-d-s¸-«m Kuc-amb {]Xn-I-c-W-ap-­m-Ip-a¶ hkvXpXbmsW¶pw ]pXnb ]e tÌj³ lukv Hm^o-kÀamcpw Adnªp hcp-t¶-bp-Åq. F´p-X-s¶-bm-bm-epw, \nb-a-ap-­m-b-Xp-sIm­p am{Xw Imc-y-an-Ã, AXv t\Sn-sb-Sp-¡m³ A¸w sa\-s¡-«m-sW-¦nepw Cd-§-¯n-cn¨mse {]tbm-P-\-ap-­m-Iq.  

Wednesday, October 23, 2013

ഇത് ചങ്ങലയല്ല സംരക്ഷണം അല്ലെ .... അവറാച്ചൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി ... - law against sexual harassment at workplace - 2013 ACT - Article for laymen.

CXv N§-e-b-Ã; kwc-£-W-atà !

                                                          
Ah-dm-¨³ H¶p sR«n. IÀ¡n-S-I-¯nse I\¯ ag-¡n-S-bnÂ, _nkn-\-ÊmsI tami-amb ka-b-¯mWv B t\m«okv In«n-b-Xv, ]ns¶ F§s\ sR«m-Xn-cn-¡pw. A¼-Xn-\m-bncw cq] ]ng hsc HSp-¡m-hp¶ t\m«o-kmWv In«n-b-Xv. AXpw aPn-t{Ìäv tImS-Xn-bn \n¶v. A-h-dm-¨³ Btem-Nn¨p t\m¡n þ sshZ-ypXn _nÃ, shÅ-¯nsâ _nÃv, sI«nS hmS-I, _nkn-\Êv hmbv]m Xncn-¨-Shv þ FÃmw apS-§msX AS-¡p-¶p-­v. F¶n«pw Hcp s]än-t¡-kn t]mepw C¶p-hsc s]«n-«n-Ãm¯v X\n¡v aPn-t{Ìäv tImS-Xn-bn \n¶v ]ns¶ F´n-\mWo t\m«okv ?
        Ah-dm-¨³ ]pd¯nd§n t\m¡n. ho­pw     Hcp kzm-X-{´y Zn\-¯nsâ BtLm-j-¸p-d-¸m-Sn hgn-bn-sems¡ {XnhÀ® \nd-¯n-epÅ sImSn-tXm-c-W-§Ä. AbmÄ Btem-Nn-¨pþ CXmtWm kzm-X-{´yw? C\nbpw F{X N§-e-IÄ s]m«n-¡m-\p-­v.. IjvS-s¸«v IpSpw_w t\m¡m³ hmbv]-sb-Sp¯v Xm³ XpS-§nb Øm]-\-¯n 11 sXmgn-em-fn-I-fp-­vþ 6 kv{XoIfpw 5 ]pcp-j³am-cpw. AhÀ¡p IrX-y-ambn i¼-fhpw \ÂIp-­v. C¶p-hsc Bcpw Hcp ]cm-Xnbpw D¶-bn-¨n-«n-Ã. ]Ån-¡-½n-än-bnepw \m«p-Im-c-y-¯n-ep-sams¡ kPo-hw. F¶n-«n-t¸mÄ aPn-t{Ìäp tImS-Xn-bnse Hcp tIkn {]Xn-bm-bntÃ? CXmtWm kzm-X-{´yw ? Ah-dm-¨\v tZj-yhpw k¦-Shpw h¶p. Imc-y-a-dn-bm³ ]nsä Znhkw Xs¶ Ah-dm-¨³ h¡o-ensâbSp-s¯-¯n.
]pXnb \nbawþ kwc-£-W-¯nsâ ]pXnb N§-e-IÄ
Ah-dm-¨\v In«nb t\m«okv hm§n t\m¡nb h¡o H¶v AaÀ¯n aq-fn. \ns¶ Xe-bp-bÀ¯n Ah-dm-¨s\ t\m¡n ]d-ªp. A§v Xe-Øm-\¯v sUÂln-bn Hcp kv{Xosb _Ên h¨v am\-`w-K-¯nb hmÀ¯ HmÀ½-bntÃ? DÆv; Ah-dm-¨³ Xe-bm-«n. B kw`-h-¯n\p tijw \½psS cmPy¯v kv{XoI-fpsS am\w kwc-£n-¡m³ ]pXnb Hcp]mSv \nb-a-§Ä h¶p. tIc-f-¯nepw h¶n-«p-­v. \ne-hnse \nb-a-¯n tZ`-K-Xn-Ifpw h¶p. Cu t\m«okv A¯-c-samcp ]pXnb \nb-a-¯nsâ \qem-am-e-bm-sW¶v h¡o Ah-dm-¨s\ Adn-bn-¨p. F´v \qem-ame? Ah-dm-¨\v ]ns¶bpw sS³j-\m-bn.
        tPmen Øe-§-fn kv{XoIÄs¡-Xn-sc-bpÅ ssewKoI ]oU-\-§Ä XS-bm³ 2013 G{]n amk-¯n ]pXnb Hcp \nbaw h¶p-sh¶v h¡o ]dªp. CXp tI«v Ah-dm-¨³ A¼-c-¶p. Ignª Iptd \mfmbn ]{X-sa-Sp-¯m ]oU-\-hmÀ¯-I-fm-Wv. X\n-s¡-Xnsc ]oU-\-t¡tkm AbmÄ sR«n. h¡oep ]d-ªpþ t]Sn-t¡­ \n§Ä ]nVn-¸n-¨p-sh¶ tIk-Ã, \n§-fpsS Øm]-\-¯n Cu \nb-a-{]-Imcw sNt¿­ Nne Imc-y-§Ä sN¿m-¯-Xnsâ tIkm-Wn-Xv. XsâXv XnI¨pw Hcp kz-Im-cy Øm]-\-am-Wv, kÀ¡m-cn\v At§m«v \nIpXn \ÂIp-¶-X-ÃmsX Hcp B\p-Iq-eyhpw hm§p-¶n-Ã. ]ns¶ Cu \nb-a-¯p\v Xsâ Hm^o-kn-se´v Imcyw..-C-§s\ t]mbn Ah-dm-¨sâ Nn´-IÄ.  AsÃ-¦n Xs¶ C¯cw ]pXnb \nba§Ä hcp-t¼mÄ km[m-c-W-¡m-cmb Xs¶ t]mep-f-f-hÀ Fs´ms¡ {Iao-I-c-W-§Ä sN¿-W-sa¶v Adn-bn-¡t­ ! AXv XnI¨pw \ym-b-amb tNmZ-y-am-sW¶v h¡o ]d-ªp. Cá-d³kv Hm^v tem Ckv t\m« A³ FIvkvI-yq-kv . \nb-aw Adn-bn-Ãmbncp¶p F¶v ]d-ªn«p Imc-y-an-söv .. h¡o hni-Zo-I-cn-¨p sImSp¯p.
sXmgn-en-S-§-fnse ]oU-\-¯n-s\-Xnsc
hfsc hÀj-§Ä¡p ap¼p Xs¶ tImS-Xn-hn-[n-I-fn-eqsS sXmgn Øm]\§fn kv{Xo-IÄs¡-Xn-sc-bpÅ AXn-{I-a-§Ä XS-bm³ \nÀt±-i-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¨n-cp-¶p. AXn-s\-¯p-SÀ¶v HSp-hn h¶ \nb-a-amWv 2013 se sXmgn-en-S-§-fnse kv{Xo ]oU\ \nb-aw. kÀ¡mÀ Øm]-\-am-sW-¦nepw kz-Im-cy Øm]-\-am-sW-¦n-epw CXv _m[-I-am-Wv.  k¶² kwL-S-\-IÄ, kvIqÄ, Bip-]-{Xn-IÄ, Ifn-Ø-e-§Ä Hs¡ Cu \nb-a-¯nsâ ]cn-[n-bn hcpw. t\cn-t«m, AÃm-sXtbm Xm¡m-en-I-amtbm Hs¡ Hcp sXmgn-ep-S-a-bpsS Iogn tPmen sN¿p¶ GsXmcp kv{Xo¡pw Cu \nb-a-¯nsâ ]cn-c£ e`n-¡pw. ssewKoI Nph-bpÅ kwkm-cw, s]cp-amäw, Bh-i-y-s¸-SÂ, XpS§n kzoIm-cy-a-söp kv{Xo¡p tXm¶p¶ FÃm ssewKo-IX IeÀ¶ CS-s]-S-ep-Ifpw CXnsâ ]cn-[n-bn hcpw. FÃm sXmgn-en-S-§-fnepw B`-y-´c ]cmXn kanXn D­m-¡-Ww. PnÃm If-IvStdm sU]-yq«n If-IvStdm dm¦n-epÅ DtZ-ym-K-Øt\m FÃm PnÃ-I-fnepw  {]mtZ-inI ]cmXn kan-Xn-IÄ Øm]n-¡p-¶-Xn\v Npa-X-e-s¸-Sp-¯n-bn-«p­v. 10 sXmgn-em-fn-I-fn Ipd-hpÅ Øm]-\-§-fn \n¶pÅ ]cm-Xn-IÄ t\cn«v Cu {]mtZ-inI kan-Xn-IÄ¡v \ÂI-Ww.
sXmgn-ep-Sa F´p sN¿Ww
Hmtcm ]pXnb \nb-ahpw AXv \S-¸m-Ip-¶-Xn\v _Ô-s¸« tI{µ-§Ä sNt¿­ {]hÀ¯n-I-sf-¡p-dn¨v ]d-bm-dp-­v. AXv ]c-ky {]kn-²o-I-c-W-§-fn-eq-sSbpw aäpw P\-§sf Adn-bn-¡m-\pÅ _m[yX `c-W-Iq-S-¯n-\p­v F¦nepw \nbaw Adn-ªnà F¶p ]d-bp-¶Xv Hcp Hgn-hp-I-gn-h-Ã. Cu \nb-a-{]-Imcw ]¯v sXmgn-em-fn-I-fn Ipd-h-Ãm¯ (kv{Xo-IÄ DÄs¸-sS) Bfp-IÄ¡v tPmen \ÂIp¶ Fà sXmgn-ep-S-a-Ifpw      “ B`-y-´c ]cmXn kanXn ¡v cq]w \ÂtI-­-Xp-­v. tPmen¡mÀ¡n-S-bn-epÅ Hcp apXnÀ¶ kv{Xobmbn-cn-¡Ww Cu kan-Xn-bpsS A[y-£. sXmgn-en-S-§-fn Xs¶-bpÅ hy-àn-Itfm AsÃ-¦n kmaq-lnI tkh-\-¯ntem \nb-a-¯ntem ]cn-Úm-\-apÅ hy-àn-Itfm Bbn-cn-¡Ww kan-Xn-bnse aäv AwK-§Ä. AwK-§Ä Npcp-§nbXv c­p t]sc-¦nepw D­m-IWw. HcmÄ k¶² kwL-S-\-I-fpamtbm, kv{Xo kwc-£W hnj-b-§-fp-ambn _Ô-s¸«v {]hÀ¯n-¡p-¶-bmÄ Bbn-cn-¡-Ww. BsI AwK-§-fn ]IpXn h\n-X-Ifm-bn-cn-¡p-Ibpw thWw. kan-Xn¡v e`n-¡p¶ ]cm-Xn-I-fn At\-z-jWw \S¯n \S-]-Sn-sb-Sp-¡-Ww. IÅ-¸-cm-Xn-I-fm-sW-¦n ]cm-Xn-¡mÀs¡-Xn-scbpw IÅ km£n \ÂIp-¶-hÀs¡-Xn-scbpw \nb-a-{]-Imcw \S-]-Sn-sb-Sp¡m³ ip]mÀ sN¿mw. AXp-Iq-SmsX hmÀjnI dnt¸mÀ«v PnÃm Hm^o-kÀ¡v kaÀ¸n-¡p-I-bpw thWw.
A¼-Xn-\m-bncw cq] hsc ]ng
Cu \nb-a-{]-Imcw B`-y-´c ]cmXn kan-Xn-IÄ¡v cq]w \ÂIn-bn-sÃ-¦ntem, ]cm-Xn-I-fn At\-z-jWw \S-¯n-bn-sÃ-¦n-tem, hmÀjnI dnt¸mÀ«v \ÂIn-bn-sÃ-¦ntem 50000 cq] hsc ]ng CuSm-¡mw. ho­pw Ipäw BhÀ¯n-¨m ]ng Cc-«n-bm-Imw. C¯cw tIkp-IÄ t]meo-kn\v t\cn«v FSp-¡m-\m-In-Ã. ]oU-\-¯n\v Cc-bmb Bcp-sS-b-¦nepw ]cm-Xn-bntem B`-y-´c ]cmXn kan-Xn-I-fpsStbm {]mtZ-inI kan-Xn-I-fp-sStbm \nÀt±-i-{]-Imcw \ÂIp¶ ]cm-Xn-I-fn am{X-amWv \S-]-Sn-sb-Sp-¡m-\p-I-I-bp-Åq.
CXv N§-bÃ... kwc-£-W-amWv..

ap­v. ]pXnb \nÀÆ-N\a\p-k-cn¨v hfsc hn]p-e-amb coXn-bn-emWv ]oU\w F¶ ]Zw Xs¶ D]-tbm-Kn-¨n-«p-Å-Xv. tPmen Øe-§-fn kwc-£Ww \ÂIm³ Cu \nbaw ]c-ym-]vX-am-Wv. _vfm¡vsa-bn sN¿m³ \ÂIn-bn-cn-¡p¶ IÅ-¸-cm-Xn-¡mÀs¡-Xn-scbpw, IÅ km£n-IÄs¡-Xn-scbpw \S-]-Sn-sb-Sp-¡p¶ Imc-y-¯n IÀ¡i hIp-¸p-I-fp­v F¶Xv Cu \nb-a-¯nsâ {]tX-y-I-X-bm-Wv. km[m-cW kv{Xo ]oU\ \nb-a-§-fn ImWp-¶-Xn\p hy-X-y-Ø-ambn , Zpcp-]-tbm-K-¡mÀs¡-Xnsc \S-]-Sn-sb-Sp-¡m-\pÅ kzm-X-{´-yhpw CXns\ thÀ Xncn¨p \nÀ¯p-¶p. AXp-sIm­p Xs¶ Cu \nbaw sXmgn-ep-S-a-IÄs¡-Xn-sc-bpÅ N§-e-b-Ã, ]oUn-XÀ¡m-bpÅ kwc-£-W-am-Wv.

Tuesday, October 22, 2013

CRIME AND INVESTIGATION - A CASE STUDY - POLICE INVESTIGATION

അന്വേഷണം ശരിയല്ലെങ്കിൽ...

2003 ൽ പാലക്കാടാണ് സംഭവം. ഒരു കുടുംബം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അച്ചനും അമ്മയും 13 വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയുമടങ്ങുന്ന കുടുംബം. മരിക്കുന്ന സമയം പെൺകുട്ടി 9 മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു,  എന്ന അറിവ് കേരളത്തെയാകെ ഞെട്ടിച്ചു. കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പോലീസിന് കൃത്യമായ ഒരു തെളിവായി പെൺകുട്ടി എഴുതിയ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പു കൂടി ലഭിച്ചിരുന്നു.  തങ്ങളുടെ മരണകാരണം പ്രതിയാണെന്നായിരുന്നു കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിരുന്നത്. പോലീസ് കൃത്യമായി പ്രതിയെ പിടികൂടി. വിചാരണ കോടതി പ്രതിയെ ജീവപര്യന്തം തടവിനും വലിയ തുക പിഴ ഒടുക്കാനും വിധിച്ചു. 13 കാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയതിനും ആത്മഹത്യക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചതിനുമായിരുന്നു ശിക്ഷ. പ്രതി ജയിലിലായി.

ജയിലിൽ നിന്നും ഫയൽ ആക്കിയ അപ്പീൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദത്തിന് എത്തി. അപ്പീൽ വിധി പ്രമാദമായി; കാരണം വിചാരണ കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ച പ്രതിയെ നിരുപാധികം വിട്ടയച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വിധി. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ വാദം കേൾക്കുന്ന പ്രത്യേക ബെഞ്ചാണ് വിധി പറഞ്ഞത്. മരിച്ചു പോയ അച്ചന്റെയും അമ്മയുടെയും പതിമൂന്നുകാരിയായ മകളുടെയും ആത്മാക്കൾ കൂടി സങ്കടത്തിലായേക്കാവുന്ന അവസ്ഥ. ആരാണിതിന് ഉത്തരവാദി? പെൺകുട്ടിയെ ഗർഭിണിയാക്കിയത് ആരാണെന്ന ചേദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല. ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് എന്നതിനും ഉത്തരമില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കോടതിക്കും ഉറപ്പാണ്- പെൺകുട്ടി അവിഹിതമായി ഗർഭിണിയായിരുന്നു. അതു തന്നെയാണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണവും. പക്ഷെ കോടതിയും നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലായിരുന്നു.  

 

കേസന്വേഷണവും വിചാരണയും

ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെ അന്വേഷണവും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന വിചാരണയും എപ്പോഴും പരസ്പരപൂരങ്ങളാണ്. കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി കോടതിയിൽ ഫയലാക്കുന്ന ചാർജുകളിൽ മാത്രമേ പ്രതി ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറുളളൂ. സാക്ഷികളിലൂടെയും മറ്റ് തെളിവുകളിലൂടെയും സംഭവത്തിന്റെ പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യം വന്നാൽ വിചാരണ കോടതി പ്രതിക്കു ശിക്ഷ നൽകും. അത് നിയമപരവും ശാസ്ത്രീയവുമല്ലെങ്കിൽ മേൽ കോടതികൾ അത് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യും. പലകേസുകളിലും പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതു കളർഫോട്ടോയിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരു സഹിതം വാർത്തിൽ വരും. പിന്നീട് അവർ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങുന്നതോ കേസിൽ വെറുതെ വിടുന്നതോ വാർത്തയാകാറില്ല. 


കോടതിയിൽ പോലീസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ചാർജ്ഷീറ്റുകൾ പ്രകാരം സാക്ഷി മൊഴി നൽകിയില്ലെങ്കിലും, കേസ് വെറുതെ വിടും. സിനിമാസ്റ്റൈൽ അന്വേഷണവും കോടതിമുറികളുമാണ് സാധാരണയായി ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. നിയമപരമായ പഴുതുകൾ ശേഷിപ്പിക്കാതെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്ന അന്വേഷണമാണ് പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ കോടതിയെ സഹായിക്കുന്നത്. ഇല്ലാത്ത സാക്ഷികളെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും കളവായി തൊണ്ടി മുതലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടാകുകയും കേസ് വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. 


ഈ കേസിലെ പതിമൂന്നുകാരിയും അച്ചനുമമ്മയും വീട്ടിൽ പെപ്‌സിയിൽ വിഷം കലർത്തി കുടിച്ച് മരിച്ചുകിടക്കുമ്പാഴും അതൊന്നുമറിയാതെ സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായ മകൻ ക്‌ളാസ് കഴിഞ്ഞ് തിരികെ എത്തി. വീട് അടച്ചു കിടക്കുന്നതു കണ്ട് അന്വേഷിച്ച് ബന്ധുക്കൾ എത്തിയപ്പോഴാണ് അകത്തെ മുറിയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരെ കണ്ടത്. വിവരം പോലീസിൽ അറിയിച്ചു. 13 കാരി ഗർഭിണിയാണെന്ന വിവരം മരണത്തിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് അയൽവാസികളും ബന്ധുക്കളും അറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും   ഗർഭത്തിനു കാരണക്കാരനായ മനോജ് (പേര് സാങ്കൽപ്പികം) സ്ഥിരമായി അവിടെ വരാറുണ്ടെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ കുടംബനാഥനും ഇയാളും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായെന്നും, 13 കാരിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ മരിച്ചു കളയുമെന്നും പറയുന്നത് കേട്ടുവെന്നതിന് സാക്ഷികളുമുണ്ടായിരുന്നു. 


അറസ്റ്റ് വളരെ പെട്ടന്ന്

ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പു കൂടിയായപ്പോൾ പേലീസിനെ പ്രതിയെ അധികം അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അറസ്റ്റും റിമാന്റും ഒക്കെ വളരെ പെട്ടന്ന് നടന്നു. പ്രതി പോലീസിൽ എന്ത് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയാലും തൊണ്ടി മുതൽ കണ്ടെടുക്കുന്നതിനൊഴികെ മറ്റൊന്നിനും കോടതിയിൽ നിയമസാധുതയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി മൊഴി എടുക്കണമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ അറിവുള്ള പോലീസ് ചുരുക്കം ചില സെൻഷേണൽ കേസുകളിൽ ഇത് ചെയ്യും. അല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ ഗതി ഇതു തന്നെ. 

ഈ കേസിൽ സാഹചര്യത്തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിചാരണകോടതി പ്രതിയെ ശിക്ഷിച്ചത്. പ്രതിയാണ് 13കാരിയുടെ വയറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയെ പിതാവെന്ന് സാഹചര്യത്തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ  ശ്രമിച്ചത്. അത് വിചാരണകോടതി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. വയറ്റിലുള്ള കുട്ടിയുടെ ഡി എൻ എ പരിശോധന കൂടി നടത്തിയരുന്നെങ്കിൽ പ്രതി തന്നെയാണ് കുട്ടിയുടെ പിതാവെന്നതിന് രേഖാമൂലമുള്ള തെളിവുകൂടി ആകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അത് ചെയ്തില്ല.

കേസന്വേഷണവും നിയമപാലനവും

കേരള പോലീസിൽ കേസ് അന്വേഷണത്തിനും ലോ & ഓർഡർ പാലിക്കുന്നതിനും വെവ്വേറെ ടീം ഉണ്ടാകണെമന്നത് ദീർഘകാല ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഏതാനും ചില സർക്കുലറുകളും ഈയിയെ പോലീസ് മേധാവി പറപ്പെടുപ്പിവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നും സാങ്കേതികമായി ഒരേ ഓഫീസർമാർ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പോലുള്ള വിംഗുകളിൽ ലോക്കൽ പോലീസിൽ നിന്നു തന്നെ സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടി വരുന്നവരാണുള്ളത്. മാത്രമല്ല, പ്രത്യേകമായി ഏൽപ്പിക്കുന്ന കേസുകൾ മാത്രമാണ് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. 

പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ എന്ത് വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് ആദ്യമേ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുവേണം ക്രിമിനൽ കേസ് അന്വേഷണം നടത്താൻ. എത്ര സത്യമുണ്ടായാലും നിയമം വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തെളിവു സഹിതം കോടതിയിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ശിക്ഷയിൽ അവസാനിക്കുന്നത്. അതും സാക്ഷികൾ കൂറുമാറിയില്ലെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ക്രിമിനൽ നിയമ നടപടികളിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ളവരായിരിക്കണം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ഇന്ന് നിയമപരമായി യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ്യ യോഗ്യതയും സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ തസ്തികയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമില്ല. ഒന്നുകിൽ ഈ തെഞ്ഞെടുപ്പ രീതിക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകണം. അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാലം ഈ ഹൗസ് ട്രെയിനിംഗ് നൽകണം. ഇതു രണ്ടുമില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം. എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രതിയെ പിടികൂടി റിമാന്റിലാക്കിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. പ്രോസിക്യൂഷൻ വിജയകരമായി നടത്തി ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നിയമവാഴ്ച നടപ്പിലാകുന്നത്. 

കോടതി പറഞ്ഞത്

കേസ് വെറുതെ വിട്ടെങ്കിലും കോടതി ശക്തമായ രീതിയിൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ അപാകത സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോടതി വിധിയുടെ ഒരു പകർപ്പ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് അയച്ചു കൊടുക്കാനും ഉത്തരവുണ്ട്. - മനോജാണ് ഞങ്ങളുടെ മരണത്തിനു കാരണം; ഞങ്ങൾ യാത്രയാകുന്നു - ഇതാണ് ആതമ്ഹത്യാക്കുറിപ്പ്. എന്നാൽ ആത്മഹത്യക്കുള്ള പ്രേരണയാകണമെങ്കിൽ മറ്റു തെളിവുകളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ  ഇതു മാത്രം പോര എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞത്. മരിച്ച 13 കാരിയുടെ വയറ്റിലുളള കുട്ടിയുടെ അച്ചൻ മനോജാണ് എന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന യാതൊന്നും തന്നെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലില്ല എന്നതും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അന്വേഷണ സമയം എന്തു കൊണ്ട് ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് ഭ്രൂണത്തിന്റെ സാമ്പിൾ അയച്ചുകൊടുത്തില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് - പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും ശരീരം മറവ് ചെയ്തിരുന്നു. ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന്റെ ചെലവ് ഭാരിച്ചതായതിനാലും അതിനു മുതിർന്നില്ല.- 

എന്നാൽ വസ്തുത അതല്ലെന്ന് കോടതി രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അറിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ മനപൂർവ്വമുള്ള വീഴ്ച. കാരണം മരണത്തിനു രണ്ടു മൂന്നു ദിവസം മുമ്പു തന്നെ പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായിരുന്നുവെന്ന് എഫ് ഐ ആർ പ്രകാരം വ്യക്തമാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അത്തരം അന്വേഷണം നടത്തിയില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല. 


ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. വെറുതെ വിട്ടുപോകുന്ന മിക്ക കേസുകളിലും അന്വേഷണത്തിന്റെ അപാകതയാകും കാരണം. ഏറ്റവും നല്ല ചെറിയ ഉദാഹരണം വാഹനാപകട കേസുകൾ തന്നെ. ആൾ മരിച്ചാൽ പിന്നെ അയാളുടെ ബന്ധുക്കളെയാരെയെങ്കിലുമായിരിക്കും അപകടത്തിന്റെ  ദൃക്‌സാക്ഷികളാക്കുക. അവരാകട്ടെ അപകടശേഷം സ്ഥലത്തെത്തിയവരായിരിക്കും. പിന്നീട് കേസ് കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവർ ഉള്ള സത്യം പറയും, കേസും വെറുതെ വിടും. പൊതുവിൽ കേസ് അന്വേഷണത്തിന് ലോക്കൽ പോലീസിന് ഇനിയും പരിജ്ഞാനം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. പോലീസിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നോ എന്ന ഈഗോ കൂടിയാകുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരന് ഒന്നും അന്വേഷണഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുമില്ല, പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടു ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കുകയുമില്ല.  


Sunday, October 20, 2013

NO DIRECTION TO SUSPEND THE DRIVING LICENSE FOR RIDING WITHOUT HELMET - TRANSPORT COMMISSIONER, KERALA

No direction to suspend license for driving without helmet- 
Reply Notice by Transport Commissioner.

Full text of notice sent, seeking to withdraw such direction if any given -


 To
Mr. Rishi Raj Singh
Transport Commissioner
Trans Towers, Vazhuthacad
Thiruvananthapuram-695014.

Sir,

Under the instructions from Social Justice Watch (ER 326/2009), Infant Jesus Building No.2, Banerjee Road, Ernakulam an organization comprising of lawyers and social activists, engaged in imparting legal awareness and legal literacy programs to the general public, I hereby issue the following notice. You may kindly take note-

          THAT it is noticed through the various media reports and incidents reported to our organization, action have been taken by some of the RTO’s in Kerala, for suspension of driving license of persons who were riding motor cycles without wearing helmets (protective head gears). Admittedly using helmet while riding motor vehicles would help to prevent fatal accidents and therefore all are bound to use helmets as per law.
         
          THAT, despite of the good intention you might have in taking strenuous action against helmetless riders, you are not supposed and authorized to issue any direction which is against the provisions of legislation. The Motor Vehicles Act does not contemplate any action of suspension of license for an offence of driving a motor cycle without protective head gear. Any such direction would be an act of ultra vires of the powers granted to you as an officer in executive and it is against the legislative intention behind the Motor Vehicles Act and Rules.  

          THAT, the act of sending notices to suspend driving license to those who are not using helmets while riding motor cycles is illegal and the authorities appointed under the Motor Vehicle Act, 1988 have no jurisdiction to suspend the license of persons in the above said category. Such an action from various RTO’s as per the alleged direction issued by you is creating difficulty, apprehension and unrest among the common run who are using two wheelers in Kerala.
         
       
          THAT, the section 21 and 22 of the Motor Vehicle Act, 1988 laid down the provisions for the suspension or cancellation of licenses in connection with the offences under the Motor Vehicle Act. But those provisions are related to the accused persons who are convicted for offences of required nature and said provisions cannot be used against the persons who drive two wheelers without protective head gear. Section 19 of the said Act specifies the power of the licensing authority to disqualify the driving licenses and revoke such licenses. Driving without helmet is not an act which is likely to cause nuisance or danger to the public and therefore none of the provisions under Section 19 cannot be applied in case of driving motor cycles without helmet, for issuing notices for suspension of license.

          THAT, it is admitted that wearing of protective head gear(helmet) is mandatory as per Section 129 of the Act and 347 of Kerala Motor Vehicle Rules 1989. It also requires that the protective head gear owned by a person shall be of ISI Standard. The offences of not wearing helmets are covered under Section 177 of the Motor Vehicle Act 1988, the general provision for punishment for offences. The Section 177 clearly stipulate whoever violating any of the provisions of this Act be punishable with a fine for Rs.100/- and for subsequent offences with fine upto Rs.300/-.

          THAT, the aforementioned being the legal position, the Act of RTO’s issuing the notices to suspend the license as per your direction is illegal. There is no provision to suspend license for offences covering u/s 177 of the Motor Vehicle Act. Furthermore as per the decision in 2011 (2) KHC 261 Mehaboob Vs. State High Court of Kerala and established provisions of law and offences of Motor Vehicle Act are non cognizable in nature and even the courts cannot take cognizance on a charge sheet submitted by the police or any other enforcing agency upon offences under the Motor Vehicles Act, if such charge is filed without obtaining leave from Magistrate u/s 155(2) of the CRPC.

          THAT, the issuance of such illegal and arbitrary notices to suspend the license will result in giving reply by those persons by taking legal opinions and the concerned officers have to consider the replies and hear the matter and thereby, the Government machinery will have to do this additional work and met with additional expenses. The persons in the Department who issued such illegal notices alone can be made liable for such futile exercise of the Government machinery. Obviously, all these exercise are at the expense of public exchequer and on the basis of a notice issued without authority and legality, the state machinery have to defend it and spend considerable time and staff strength for disposing such petitions. This may affect the other routine work of the RTO offices and after all, all these exercise are futile, because there is no such power for any official as per Motor Vehicles Act to suspend the license of a person who had driven a two wheeler without protective head gear. By knowing all these facts, you are not supposed to issue such a direction, which will cause much loss in terms of money and manpower to the State.

          Therefore you are hereby directed to withdraw any such direction issued by you to suspend the driving licenses of persons who drove two wheelers without wearing protective head gear OR instruct the officers in your Department not to issue any illegal notice of suspension of license for the offence of driving two wheeler without using protective head gear, within 7 days of receipt of this notice and failing which, I got clear instructions to initiate appropriate legal proceedings only and those officers who issue such illegal directions and notices alone will be liable for the cost and consequences thereof.
Dated this the 26th day of September 2013

Sherry J Thomas
Advocate


Thursday, October 3, 2013

Jurisdiction to file petition in cyber crime....

There is no boundary for cyber world. Ipsofacto, the crimes in cyber world has also no boundaries. Its often a doubt even in the mind of common man, where to file a case if any offence of cyber crime is detected... whether it is at the place of occurrence...place of accused...
The traditional principles of jurisdiction in a criminal case are coupled with the new provisions of Information Technology Act in determining the place of filing a case in cyber crimes. 

A study on the same is available in the following link-

Jurisdiction and issues in cyber crime - A study