Search This Blog

Friday, October 28, 2016

Public Interest Litigation to make yoga mandatory on schools

സർക്കാരിന്  പൗരന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതലയുണ്ടോ?

ഉണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് യോഗ പഠനം സ്കൂളുകളിൽ നിർബന്ധമാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു, വാദം കേൾക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കേസ് നവംബർ 17ന് കേൾക്കും.
ഭരണഘടനയുടെ അനുഛേദം 21 പ്രകാരവും 39 e, 39 f, 47 പ്രകാരവും സർക്കാരിന് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ  ചുമതലയുണ്ട് എന്നാണ് വാദം. അതിനായി എല്ലാ  സ്കൂളുകളിലും യോഗ നിർബന്ധമാക്കണം.  ഇതു സംബന്ധിച്ച് ദേശീയ നയം രൂപീകരിക്കണമെന്നുമാണ് വാദം
www.sherryscolumn.com

Friday, October 21, 2016

Decision to number the buildings... Kerala lsgd

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിലെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ/വാർത്തകൾ...

1  ഇന്ത്യയിലെ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഗ്രാമീണമേഖലയെ സമ്പൂർണ്ണ വെളിയിട വിസര്‍ജ്ജനരഹിതമായി(ഒ.ഡി.എഫ്) പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറാന്‍ പോവുകയാണ്. നവംബര്‍ 1 നാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാനതല പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത്. ഇതിനായി പഞ്ചായത്തുകളില്‍ 174720ശുചിമുറികള്‍ കൂടി നിര്‍മ്മിക്കും. 938പഞ്ചായത്തുകളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന 11ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകള്‍ ഇതിനകം വെളിയിട വിസര്‍ജ്ജനമുക്തമായി(ഒ.ഡി.എഫ്) പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

2 കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ നിയന്ത്രണചട്ടങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതുമൂലം വീടുകള്‍ക്ക് നമ്പറിട്ട് നല്കാത്തതിനാൽ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വൈദ്യുതി കണക്ഷനും മറ്റും ആവശ്യമായ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങള്‍ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. 1500സ്ക്വയര്‍ഫീറ്റ് വരെയുള്ള അത്തരംകെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് താല്ക്കാലിക നമ്പര്‍ നല്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

3 തിരുവനന്തപുരം നഗരം കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്‍റ് പ്രഖ്യാപിച്ച സ്മാര്‍ട്ട് സിറ്റിമിഷനില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതായി ഔദ്യോഗികാറിയിപ്പ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.കൊച്ചി ഉള്‍പ്പെടെ മുഴുവന്‍ നഗരസഭ കളുടെയും മാസ്റ്റര്‍പ്ലാന്‍ തയ്യാറാക്കി കരട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന്റെ മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍ അന്തിമമായി അംഗീകരിച്ചു.

4 കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ് ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കാനും,ഫീസടയ്ക്കാനും പെര്‍മിറ്റ് സമയബന്ധിതമായി നല്കാനുമായിIKM വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത "സങ്കേതം"സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഉടനെ തന്നെ എല്ലാ തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കി പെർമിറ്റ് നടപടി സുതാര്യവും സമയബന്ധിതവുമാക്കും.

5 തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളെ അഴിമതിമുക്തമാക്കുന്നതിനും,സേവനങ്ങള്‍ നല്കുന്നതിലെ കാലതാമസം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഓണ്‍ലൈന്‍ പരാതി പരിഹാരസെല്‍ “FOR THE PEOPLE” ഉടന്‍ തന്നെ ആരംഭിക്കും.

6 പി.എസ്.സി നിയമനവും നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി നടപടികളും ത്വരിതപ്പെടുത്തി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഒഴിവുകള്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നികത്തും.

7 കുടുംബശ്രീയെ ലോകോത്തര മാതൃകയായി ശക്തിപ്പെടുത്തും.ആശ്രയപദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കും.

8 ജില്ലാതല ആസൂത്രണസമിതികള്‍ ഫലപ്രദമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും. ജില്ലാകളക്ടര്‍മാര്‍ നേരിട്ട് യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നും, പീരിയോഡിക്കല്‍ അവലോകനം നടത്തുന്നു എന്നും ഉറപ്പുവരുത്തും.

9 പദ്ധതി തുകയില്‍ സ്പില്‍ ഓവര്‍ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കുള്ള തുക പൂര്‍ണമായും ക്യാരി ഓവര്‍ ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കും...
2016 October

Sunday, October 16, 2016

Mutual divorce in foreign courts are legal in india... Says Kerala High Court

The Kerala High Court in Augustine Kalathil Mathew v. Marriage Officer, North Paravur., has decided that mutual divorces in foreign courts are acceptable in India under Section 13 of the CPC.

The judgment delivered by Justice P.B. Suresh Kumar allowed petitioner Augustine Mathew’s prayer for quashing the Marriage Officer’s order that stated that divorces obtained in foreign courts would be acceptable only when these were solemnised by an Indian court.

In this case, Augustine was married to Dayana Cheeran Chakunny and both of them were working in the United Arab Emirates (UAE). Augustine obtained divorce from his wife by mutual consent from the UAE Personal Status Court.

On the strength of divorce certification obtained in the UAE, the petitioner gave notice to the Marriage Officer in India under the Special Marriage Act, 1954, to remarry. In response, he was informed by the Marriage Officer that the divorce certification had to be confirmed by an Indian court before Augustine could solemnise his second marriage. The exhibit containing the communication issued by the Marriage Officer to the petitioner in this connection was presented in the court.

Augustine pleaded that the Marriage Officer is statutorily bound by law to act upon the divorce certification issued by the UAE Personal Status Court, and thus, sought to quash the order of the Marriage Officer.

The Marriage Officer submitted his statement that the petitioner and his divorced wife were Christians and the UAE Personal Status Court, from which the petitioner obtained divorce, does not recognise the law of India applicable to the parties. The statement iterated that divorce obtained by the petitioner [W.P.(C)No.26008/2016-A] was in accordance with Muslim Personal Law and, therefore, could not be accepted in an Indian court under Section 13 of the CPC.

It was highlighted during the proceeding that Section 13 of the Code of Civil Procedure provides that a foreign judgment shall not be conclusive where it appears on the face of the proceedings to be founded on an incorrect view of international law or a refusal to recognise the law of India in cases in which such law is applicable.

After careful perusal, the court relied on a Supreme Court judgment Y. Narasimha Rao v. Y. Venkata Lakshmi [(1991) 3 SCC 451] where section 13 CPC was interpreted particularly in regard to recognition of foreign judgments in personal and family matters, particularly in matrimonial disputes.

From reading of the judgment, it was clarified that although the general rule is that a foreign matrimonial judgment can be recognised in India only if the jurisdiction assumed by the foreign court as well as the grounds on which the relief is granted are in accordance with the matrimonial law under which the parties are married, such judgments can be accepted as conclusive in India where the person seeking relief voluntarily and effectively submits to the jurisdiction of the forum and consents to the grant of the relief although the jurisdiction of the forum is not in accordance with the provisions of the matrimonial law of the parties.

The court held that the divorce certification had to be recognised, saying:

“As stated above, the materials on record indicate beyond doubt that the petitioner and his divorced wife have voluntarily and effectively submitted to the jurisdiction of the UAE Personal Status Court and consented to grant divorce to each other, although the jurisdiction of the said forum is not in accordance with the provisions of the matrimonial law applicable to them.”

Thus, the petition was finally allowed and the order of the Marriage Officer was quashed, and he was also directed by the court to solemnise the marriage of Augustine for which he had issued notice, under the Special Marriage Act

Courtesy
Live Law

Full bench of kerala high Court issued guidelines for second Bail applications

Full bench of kerala high Court issued guidelines for second Bail applications

BA 797/2015

The guidelines enumerated are as follows:

a) The subsequent bail application by the same accused will be entertained only if there is change of circumstance for filing such application.

b) Subsequent bail application filed by the same accused shall be heard by the learned judge who has considered and passed orders on the earlier bail application/applications in the same crime.

c) The application filed by the co-accused may be considered and ordered by any other learned judge having roster during the relevant point of time and such application need not be placed before the Judge who passed orders earlier on the application filed by another accused.

d) The subsequent bail application filed by the same accused in the same crime during Onam and Christmas holidays may wait for orders till the end of the said holidays, in case, if the learned judge who has passed orders on the earlier application is not available for orders during those holidays or if he is not designated as a vacation judge.

e) In case if the subsequent bail application is filed by the same accused during summer vacation and if the learned judge who passed earlier order is not available for orders or if he is not a designated vacation judge, the memo filed under section 8 of the High Court Act on behalf of the accused-applicant be listed before the learned Judge nominated to hear the bail applications during the summer vacation. However, the fact that an earlier bail application in the same crime is dismissed is to be brought to the notice of that vacation judge. The factor of listing the matter during summer vacation or refusing to do so can be decided by the learned vacation judge sitting in summer vacation.

f) If the learned judge who passed order on the earlier bail application filed by the same accused in the same crime is sitting in the Division Bench, the subsequent application for bail may be brought to the notice of the Hon'ble the Chief Justice by the Registry so as to enable the Hon'ble the Chief Justice to make necessary arrangement to have a special sitting of the said learned Judge.

g) The counsel for the accused who is filing the subsequent application for bail in the same crime shall mention in the application seeking bail about the disposal of earlier bail application filed by this very accused. A copy of the order passed on such application earlier in respect of the same accused shall also be produced along with the second or successive bail applications.

h) It is the duty of the public prosecutor concerned to bring to the notice of the court, as far as possible, about the earlier bail application filed by the same accused as well as about any application filed by the co- accused in the same crime and the result thereof, either by filing the statement of objections or at least at the time of arguments on the bail application.

Friday, October 7, 2016

The law commission of India has invited public opinion on UNIFORM CIVIL CODE - questionnaire

The law commission of India has invited public opinion on UNIFORM CIVIL CODE.
The Government Order and Questionnaire.

Date of submission - 45 days from 7.10.2016 (date of appeal)

Download - Order and Questionnaire.

UNIFORM CIVIL CODE - SUBMIT OPINION-QUESTIONNAIRE

Send to email - to address   -      lci-dla@nic.in


Postal Address - 

Law Commission of India,
14th Floor, H T House,
Kasturba Gandhi Maarg, New Delhi 110001.

Insisting to live separate from parents is cruelty .. family law..a ground for divorce... Supreme Court

Insisting to live separate from parents is cruelty .. family law..a ground for divorce.. Supreme Court.

മാതാപിതാക്കളെ വേർപിരിഞ്ഞ് താമസിക്കാൻ ഭർത്താവിനെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ക്രൂരത എന്ന് സുപ്രീം കോടതി

വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും പിന്നെ രണ്ടല്ല, ഒന്നാണ് എന്നാണ് വേദവാക്യം. പക്ഷെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ച് തനിച്ച് താമസിക്കാൻ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ നിർബന്ധിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ? അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിയും. ഇത്രയും മതി ഒരു ഭർത്താവിന് കുടുംബകോടതിയിൽ ഭാര്യക്കെതിരെ  ക്രൂരത ആരോപിച്ച് വിവാഹമോചനത്തിന് ഹർജി നൽകാൻ.  മാതാപിതാക്കളെ പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കുന്നതും ക്രൂരതയുടെ നിർവ്വചനത്തിൽ വരുമെന്നും, വിവാഹമോചനത്തിന്  മതിയായ കാരണമാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

Civil Appeal 3253/2008
Judgement dated 6.10.16

ഷെറി
www.sherryscolumn.com

Thursday, October 6, 2016

whether co-operative Societies fall under RTI ?

Co-operative societies do not fall within the ambit of Right to Information Act, the Supreme Court has said while quashing a Kerala government circular to bring all such societies within the scope of the transparency law.

A bench of justices K.S. Radhakrishnan and A.K. Sikri said mere supervision or regulation of a body by government would not make that body a public authority and quashed the Kerala High Court’s order holding the circular valid.

“Societies are, of course, subject to the control of the statutory authorities like Registrar, Joint Registrar, the Government, etc. but cannot be said that the State exercises any direct or indirect control over the affairs of the society which is deep and all pervasive.

“Supervisory or general regulation under the statute over the co-operative societies, which are body corporate does not render activities of the body so regulated as subject to such control of the State so as to bring it within the meaning of the State or instrumentality of the State,” the bench said.

The State Government had informed the Registrar of Co-operative Societies in May 2006 that all institutions formed by laws made by State Legislature is a public authority and, therefore, all co-operative institutions coming under the administrative control of the Registrar of Co-operative Societies are also public authorities.

Quashing the state government’s decision, the bench said that power exercised by the Registrar over the societies is merely supervisory and regulatory.

“The mere supervision or regulation as such by a statute or otherwise of a body would not make that body a public authority within the meaning of Section 2(h)(d)(i) of the Act.

In other words just like a body owned or body substantially financed by the appropriate government, the control of the body by the appropriate government would also be substantial and not merely supervisory or regulatory,” the bench said.

courtesy
The Hindu Oct 2013